Divorțul pe cale administrativă

* Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011;
* Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

În cererea de divorț fiecare dintre soți declară pe propria răspundere:

 1. că este de acord cu desfacerea căsătoriei;
 2. că nu are copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați împreună cu acesta;
 3. că nu este pus sub interdicție;
 4. că nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei;
 5. adresa ultimei locuințe comune.

*În situația în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate, se va da o declarație în fața ofițerului de stare civilă.

La depunerea cererii de divorț sunt necesare următoarele documente:

– certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și copie;
– documentele cu care se face dovada identității, în original și copie;

Dovada identității se poate face de către soți cu unul dintre următoarele documente:

 1. pentru cetățenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, pașaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;
 2. pentru cetățenii Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European – documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător;
 3. pentru apatrizi – pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;
 4. pentru cetățenii străini din statele terțe – pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cat și la data eliberării certificatului de divorț;
 5. pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România – documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată;
 6. pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România – pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

*În cazul cetățenilor străini, certificatele de naștere trebuie să îndeplinească cerințele de legalitate prevăzute în convențiile internaționale și tratatele încheiate între România și statele ai căror cetățeni sunt.

*În cazul persoanelor care nu cunosc limba română depunerea cererii de divorț se face în prezența unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.

Cererea de divorț se soluționează la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice calculate de la data depunerii cererii.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, solicitând o declarație de menținere a cererii de divorț.

În situația în care ambii soți, sau numai unul dintre aceștia, înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, completează o declarație de renunțare la cererea de divorț.

Ofițerul de stare civilă delegat constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează certificatul de divorț, document ce va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.

În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foștii soți, personal sau prin împuternicit cu procură specială cererea fiind depusă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț.