Acte de identitate

Carte de Identitate Provizorie
Carte de Identitate

În sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se înțelege:
– cartea de identitate;
– cartea electronică de identitate;
– cartea de identitate provizorie;
– buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identității, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reședință a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • Cu valabilitate nelimitată după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetaţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este un an.

Important – Notă: Actele se depun la serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

În situația în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

CAZURI IN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUA CARTE DE IDENTITATE:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nașterii;
 • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau rangului localităților şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului ;
 • în cazul schimbării sexului ;
 • în cazul anulării;
 • în cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

I. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE

1. În cazul eliberării cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori de persoana căreia i-a fost încredințată în plasament, are obligația să solicite eliberarea cărții de identitate, prezentând următoarele documente:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor și de una din persoanele de mai sus; – certificatul de naștere, original și copie;
– actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
– certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabilește căruia dintre părinți îi este încredințat minorul, dacă părinții sunt divorțați, original şi copie;
– documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
– chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate.

In conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea primului act de identitate NU se poate face pe baza de procură specială.

2. În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate;
– certificatul de naștere, original și copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supraviețuitor, original și copie;
– certificat/hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
– certificatul de deces al soţului/soției decedat/decedate, în cazul soţului supraviețuitor, original și copie;
– certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
– hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
– chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate.

În cazul schimbării domiciliului:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate;
– certificatul de naștere, original și copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supraviețuitor, original și copie;
– certificat/hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
– certificatul de deces al soţului/soției decedat/decedate, în cazul soţului supraviețuitor, original și copie;
– certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
– hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
– chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate.

4. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate: 

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate, în cazul deteriorării;
– certificatul de naștere, original și copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supraviețuitor, original și copie;
– certificat/hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
– certificatul de deces al soţului/soției decedat/decedate, în cazul soţului supraviețuitor, original și copie;
– certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
– hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă;
– dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
– chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate.

5. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania:

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, împreună cu următoarele documente:

– certificatul de naştere, copie şi original;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatul/hotarârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţa a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;
– actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie.

Eliberarea actului de identitate persoanelor care au dobândit cetăţenia română

Persoanele care au dobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea actului de identitate la serviciul public comunitar de evidența a persoanelor pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:

 1. certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii;
 2. certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere și căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original și copie; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
 3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 4. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;
 5. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru Străini, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

II. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE

A MENŢIUNII DE STABILIRE A REŞEDINŢEI

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă.

III. ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢEANULUI ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢĂ ÎN ROMÂNIA

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetaţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reședința în România, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia au reşedinţă, la care anexează următoarele documente:

a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, copie şi original;
c) certificatul/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, copie şi original;
d) dovada adresei de reşedinţă din România;
e) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

IV. DOCUMENTE CU CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ

a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declarația scrisă a găzduitorului, persoana fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a) sau după caz, la lit. d);

Declarația de primite în spațiu a găzduitorului poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidența persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunilor diplomatice sau oficiului consular al României;

c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinaţia de locuință şi faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b); Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinții care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanții lor legali;

d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă;

e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal ori actul de încredințare, însoțit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

V. CUANTUMUL TAXELOR

Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, iar a cărţii de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei.