Furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, referitoare la:

  • date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);
  • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
  • date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
  • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor este reglementată de:

  • OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetațenilor români, republicată;
  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.
Se considera temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Parchetului, Justiției, instituțiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor etc.
În situatia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Taxa pentru furnizarea datelor este diferențiata în funcție de volumul acestora, astfel:
      – conform dispozițiilor art. 11 alin. (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispozițiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, pentru soluționarea unor cereri punctuale/volum redus,
taxa – furnizare date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor – în regim normal (15 zile) este 9 lei/ persoană şi în regim de urgenţă (5 zile) este 18 lei/persoană și se achită în contul instituţiei ;

Taxele menţionate se pot achita astfel:

  • prin bancă, virament cu ordin de plată în contul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, COD IBAN:RO50TREZ4915006XXX004024, cod fiscal:17474394;
  • on-line prin internet banking, cu extras de cont certificat de bancă);
  • mandat poştal;
  • numerar la casieria instituţiei.

Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevazute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, de către :
      – instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;
      – instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitațile de executare silită prevazute de lege;
      – Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;
      – Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele județene, municipale, orașenești și comunale;
      – Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
      – Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;
      – instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
      – poliția locală;
      – alte persoane juridice, în condițiile prevazute de lege.